Update vennootschapsbelasting

Op 1/2 bent u klaar voor de aangifteperiode - Update vennootschapsbelasting

ONLINE live webinar

Tijdens de update vennootschapsbelasting ontvangt u praktijkgerichte informatie betreffende de belangrijkste wijzigingen voor de vennootschapsaangifte van het aanslagjaar 2020. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie toegelicht, onmiddellijk toepasbaar op uw eigen dossiers.

De docent geeft u, volgens de rubrieken van de aangifte, een overzicht van de inhoudelijke wijzigingen die van belang zijn om de aangifte correct in te vullen. 

Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint. Er worden, waar nodig, duidelijke schema's toegevoegd.

De syllabus bevat o.a. relevante wetteksten, rechtspraak, circulaires, parlementaire vragen en rulings. De uiteenzetting heeft plaats aan de hand van een overzichtelijke powerpoint. Waar nodig worden duidelijke schema's toegevoegd.
 

Inhoud

Het Zomerakkoord heeft de aangifte van de vennootschapsbelasting grondig gewijzigd. U krijgt een volledig overzicht van de wijzigingen van het aanslagjaar.

Vanzelfsprekend komen de belangrijkste zaken betreffende het aanslagjaar 2020 of boekjaren die ten vroegste aanvangen vanaf 01.01.2019 aan bod:

 • de invoering van de groepsbijdrage,
 • de “fiscale consolidatie”,
 • beperking van de aftrekbaarheid van intresten op vreemd vermogen,
 • “het financieringskostensurplus”,
 • de mogelijkheid tot het aanleggen van een vrijstelling voor sociaal passief,
 • de strijd tegen hybride mismatches en de invoering van de CFC-wetgeving, 
 • enz…


Er werden heel wat circulaires gepubliceerd die het standpunt van de FOD Financiën hierover verduidelijken. 
Maar ook wat de rechtspraak betreft zijn er grensverleggende arresten, onder meer betreffende de toepassing van de bezoldigingstheorie, …

Omdat het van belang is om op de hoogte te zijn van de wijzigingen voor het huidige boekjaar geven we u eveneens een overzicht mee van de laatste fase van het Zomerakkoord die aanvangt vanaf 1.01.2020; 

 • de verdere daling van het tarief van de vennootschapsbelasting van 25 naar 20 %; 
 • het mobiliseren van vrijgestelde reserves,
 • de verhoogde vrijstelling bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk personeel met een bachelordiploma,
 • de creditrente op een “vordering” wordt wettelijk vastgelegd,
 • de afschaffing van de degressieve afschrijvingen en de toepassing van de pro-rata afschrijving,
 • de daling van de investeringsaftrek,
 • de bijzondere aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar,….


Volgende onderwerpen komen aan bod:

Fase III Zomerakkoord van toepassing verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2020

 • Daling tarief vennootschapsbelasting naar 25% en 20%
 • Mobiliseren vrijgestelde reserves aan 15% of 10% mits herinvestering
 • Verhogen vrijstelling bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek van 40% naar 80%
 • Geen aftrek van het in kosten opgenomen disconto op schulden
 • De creditrente is wettelijk geplafonneerd
 • Afschaffing degressieve afschrijvingen voor boekjaren vanaf 01/01/2020
 • Afschrijving pro-rata temporis voor boekjaren vanaf 01/01/2020
 • Afschrijving bijkomen de kosten: ofwel ineens ofwel samen met het actiefbestanddeel
 • Verhoging vrijstellingspercentage taks shelter audiovisuele werken en podiumkunsten
 • De bijzondere aanslag geheime commissielonen is niet langer fiscaal aftrekbaar
 • Niet aftrekbaarheid administratieve geldboetes, proportionele BTW-boetes, intresten sociale bijdragen,..
 • Aanpassing berekening VAA fake-hybrides gekocht vanaf 01/01/2018
 • Autokosten CO²-aftrekbeperking ook voor brandstofkosten
 • Afschaffing vrijstelling diensthoofd uitvoer en kwaliteitszorg, stagebonus, laagverdienend personeel
 • Afschaffing 120% kostenaftrek beveiliging, elektrische wagens, collectief woon-werkverkeer, bedrijfsfiets
 • Verhoging minimum belastbare winst naar 40.000 EUR in geval van niet-aangifte
 • Daling investeringaftrek
 • Verhoging exitheffing van 12,5% naar 15%
 • Economische invulling van het begrip vaste inrichting
 • Beperkte verrekening verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen


Fase II Zomerakkoord van toepassing verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2019

 • Invoering van fiscale consolidatie; de groepsbijdrage
 • beperking aftrekbaarheid intresten op  vreemd vermogen tot 30% van de fiscale EBITDA of 3 miljoen EUR (Thin capitalization)
 • Mogelijkheid tot het aanleggen van een sociaal passief


Fase I Zomerakkoord van toepassing verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf 01/01/2018

 • Algemene tariefdaling vennootschapsbelasting naar 29,58% en 20,40%
 • Schrapping 0,412% tarief op meerwaarden aandelen gerealiseerd door grote vennootschappen
 • Uitbreiding taks shelter startende KMO’s  naar groeibedrijven
 • Verbreding vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing wetenschappelijk onderzoek naar  bachelors 40%
 • Verhoging DBI-aftrek van 95 % naar 100%
 • Afschaffing van de 13%-regel bij uitkering van dividenden voor bepaling van het tarief;
 • Verstrenging regeling vrijstelling voor inschakelingsbedrijven
 • Notionele intrestaftrek wordt beperkt en berekend op het incrementeel eigen vermogen;
 • De investeringsreserve dooft uit
 • Verstrenging vrijstelling gerealiseerde meerwaarden op aandelen met participatievoorwaarde
 • De minimumbezoldiging verhoogd naar 45.000 EUR
 • Invoering van een minimale korf aan belastingen, de aftrekbeperking
 • Proportionele aanrekening kapitaalvermindering op fiscaal kapitaal en bepaalde fiscale  reserves
 • Vertrenging antimisbruikbepaling aftrek voor risicokapitaal “double dip"
 • Verhoging van het tarief inzake de vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen naar 6,75%
 • afschaffing minimis-regel 0,5% of 80 EUR in de vennootschapsbelasting,
 • De minimale aanslagbasis bij niet aangifte wordt verhoogd naar 34.000 EUR
 • Belastingsupplementen geven steeds aanleiding tot te betalen belasting indien minstens een belastingverhoging van 10% wordt toegepast
 • De systemen inzake nalatigheidsintresten en moratoriumintresten worden hervormd;
 • Verstrenging i.v.m. voorziening provisies voor onderhoud en herstel en herbeleggingsmeerwaarden
 • Vooruitbetaalde kosten zijn niet langer aftrekbaar
 • Wijziging van de exit taks van 16,5% naar 12,5%
 • De aan derden  doorgerekende autokosten zijn 100% aftrekbaar, mits afzonderlijke vermelding op de factuur,
 • anpassen vrijstelling taks shelter film en podiumkunsten aan het tarief van de vennootschapsbelasting
 • Verlies aftrekposten na controle wijziging van de vennootschap ook van toepassing op de overgedragen innovatie-aftrek en de overgedragen DBI-aftrek
 • Uitbreiding nalatigheidsintresten op vrijgestelde meerwaarden in geval van schending onaantastbaarheidsvoorwaarde

 
Zoals gewoonlijk ontvangt u een uitgebreid naslagwerk inclusief powerpoint.  Waar mogelijk zijn duidelijke schema’s ingesloten.
De wijzigingen worden in een brede context geplaatst waarbij de insteek van en voor de cijferberoeper centraal staat. Door de veranderingen pro-actief te volgen en hierover te communiceren, toont u uw meerwaarde aan uw klanten.

Online live-seminarie

Dit seminarie is een live webinar.
Alle deelnemers ontvangen vooraf een link. Hiermee kan u op de vastgelegde datum en tijd (startuur) inloggen en het seminarie live volgen.

Uw voordelen:
 • geen verplaatsing
 • er is een live interactie met de docent: u kan onmiddellijk vragen stellen via een chat-scherm of mondeling
 • de syllabus kan u vooraf reeds downloaden van op onze website
 • de attesten kan u achteraf downloaden van op onze website

Achteraf wordt er door het programma een aanwezigheidslijst opgemaakt a.h.v. de loging-gegevens (tijd van inloggen, einde van inloggen) van de deelnemers. Dit is voor de erkenning van uw attest.

De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.

U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Donald Vandenberghe

  Donald Vandenberghe

  Flamée & Partners. Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée & partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management. Docent bij oa. Syntra West

  Kwaliteitsgarantie

  Voormalig E.A. Inspecteur administratie directe belastingen. Na een loopbaan als financieel directeur is hij nu als belastingconsulent partner bij accountantskantoor Flamée en partners. Hij heeft een ruime ervaring in accountancy en financieel management.Als docent is hij oa. verbonden aan Syntra West.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 205 en € 190 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Bij meerdere inschrijvingen van hetzelfde kantoor, is er vanaf de tweede deelnemer een korting van 10%.


Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille www.kmoportefeuille.be
Al onze seminaries komen tevens in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover, en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden via www.liberform.be
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Vervolgens ontvangt u via e-mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie