Fusies & splitsingen in het nieuwe vennootschapsrecht

Fusies & splitsingen in het nieuwe vennootschapsrecht

Dit seminarie geeft u een praktijkgerichte bespreking van fusies en (partiële) splitsingen, aan de hand van uitgewerkte cijfervoorbeelden.
 

Inhoud

Volgende items/vragen komen (onder meer) aan bod:

1. Juridische aspecten, inclusief wijzigingen na de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van Wetboek van vennootschappen en verenigingen (‘WVV’)
Er wordt aangegeven hoe het proces van fusie of splitsing concreet moet worden aangepakt onder het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
 • Welke documenten dienen opgemaakt te worden?
 • Wat is de timing?
 • Met welke formaliteiten dient er rekening gehouden te worden?
 • De juridische aspecten inzake fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen worden vanuit een praktisch standpunt doorgenomen.

2. De boekhoudkundige behandeling, inclusief bespreking van recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen

De boekhoudkundige en fiscale behandeling inzake binnenlandse fusies (inclusief geruisloze fusies) en partiële splitsingen wordt in detail toegelicht.
Aan de hand van casussen wordt ingegaan op diverse technische moeilijkheden en aandachtspunten zoals hoe wordt het fusieresultaat bij geruisloze fusies bepaald en wat zijn de gevolgen indien niet voldaan aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde, lot van de gespreid belaste meerwaarden, nieuwe regeling voor DBI-overschotten, tijdstip voor bepaling van fiscale nettowaarden en bedrag van de fiscale verliezen, etc.


3. Fiscale aspecten (met  bespreking van impact van de Wet van 17 maart 2019 tot aanpassing aan het WVV) inclusief de fiscale gevolgen in hoofde van de betrokken partijen, alsook de behandeling in de fiscale aangifte.

Er wordt stil gestaan bij de aanpassingen die werden doorgevoerd in de fiscale wetgeving naar aanleiding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zo wordt onder andere besproken welke impact de invoering van autonome fiscale definities voor fusies en splitsingen heeft teneinde een belastingneutraal regime te kunnen toepassen.


Tijdens het seminarie wordt tevens besproken hoe de Belgische en Europese rechtspraak alsook de Dienst Voorafgaande Beslissingen de specifieke antimisbruikbepaling voorzien in artikel 183bis WIB invullen. Ook andere specifieke anti-misbruikbepalingen inzake reorganisaties worden overlopen, zoals bijv. fiscale consolidatie vanaf 2019 (‘groepsbijdragen’) waarvoor belastingneutraliteit voorzien is indien dit ook kon tussen alle betrokken vennootschappen vóór de reorganisatie.

Ten slotte wordt de boekhoudkundige en fiscale verwerking toegelicht van een partiële splitsing in de moedervennootschap. 
 

Attesten

ITAA: 3 uur

Automatische upload ITAA attesten
Het opladen van de attesten naar het ITAA platform zal automatisch gebeuren aan de hand van het ITAA-lidnummer.
Voor ITAA-leden zal het attest daags na het seminarie automatisch naar het ITAA opgeladen worden op voorwaarde dat het ITAA-lidnummer bij registratie is opgegeven.
ITAA-leden kunnen ook na registratie hun lidnummer ingeven door in te loggen, kies voor "profiel wijzigen" en vervolgens geeft u uw lidnummer (zonder puntjes) in.


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.
 

 • foto van de spreker Erik Suijs

  Erik Suijs

  Director Ernst & Young Tax Consultants. International Tax and Transaction Services. Transaction Tax.

  Kwaliteitsgarantie

  Ernst & Young Tax Consultants. Director | International Tax and Transaction Services | Transaction Tax.

 • foto van de spreker Lindsey Clare

  Lindsey Clare

  Advocaat & Senior Manager EY Law, gespecialiseerd in Vennootschapsrecht - Handelsrecht - M&A - (Grensoverschrijdende) Herstructureringen - Contractenrecht & Corporate housekeeping

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat EY Law. Gespecialiseerd in Vennootschapsrecht - Handelsrecht - M&A - (Grensoverschrijdende) Herstructureringen - Contractenrecht & Corporate housekeeping

 • foto van de spreker Sofie Verdonck

  Sofie Verdonck

  Senior Manager Business Tax E&Y. Belastingconsulent. Adviseur inzake fusies, overnames & splitsingen van vennootschappen

  Kwaliteitsgarantie

  Master in de rechten UA (2010). Master na master fiscaal recht UA (2011)
  Erkend belastingconsulent
  Regelmatig spreker op seminaries
  Publicaties in Belgische en internationale fiscale tijdschriften over diverse topics, met inbegrip van de nieuwe fiscale wetgeving inzake opdrachthoudende verenigingen / intercommunales
  Lid van IFA

  Vaardigheden

  Sofies specifieke kennisdomeinen omvatten:
  De impact van de wet van december 2014 op intercommunales. Fiscale dienstverlening rechtspersonenbelasting / vennootschapsbelasting aan intercommunales.
  Advisering op het vlak van vennootschapsbelasting en registrateirechten in onroerend goed projecten
  Fusies, overnames, splitsingen van vennootschappen
  Compliance inzake vennootschapsbelasting

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een ITAA-attest uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 205 en € 190 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).
Bij meerdere inschrijvingen van hetzelfde kantoor, is er vanaf de tweede deelnemer een korting van 10%.


Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille www.kmoportefeuille.be
Al onze seminaries komen tevens in aanmerking voor subsidie via Liberform. Meer info hierover, en hoe deze aan te vragen, kan u terugvinden via www.liberform.be
Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Vervolgens ontvangt u via e-mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie