Privacy policy

Privacy policy

De elementen die in deze cookieverklaring worden opgesomd, zijn van toepassing op de website www.bestseminars.be.

Over Best Seminars

De website www.bestseminars.be is een initiatief van en wordt beheerd door BEST Seminars bv, Merellaan 14, 2620 Hemiksem – België (BTW BE 0607 864 257).

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via telefoon op het nummer +32 (0)2 808 67 07 of via e-mail info@bestseminars.be.

Privacy

Bij Best Seminars hechten we veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We hebben daarom een privacyverklaring uitgewerkt waar u in detail leest hoe we met uw gegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is afgestemd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); ook wel de Global Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Best Seminars verzameld heeft (via website of andere kanalen):

 • van klanten die gebruik maken van onze diensten,
 • van personen die op de hoogte wil blijven van onze producten & diensten (zoals personen die zich hebben ingeschreven op onze nieuwsbrief, een whitepapier hebben gedownload, etc.)

Verwerkingsverantwoordelijke & verwerkers

Best Seminars is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens, kortom wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. We bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, waarom we ze verzamelen (doeleinden) en hoe dat gebeurt (middelen).

Daarnaast kan Best Seminars beroep doen op andere partijen (natuurlijke personen of bedrijven) die instaan voor de verwerking van gegevens, zij zijn de ‘verwerkers’. Deze verwerkers zijn ertoe gehouden op elk ogenblik de veiligheid en confidentialiteit van de gegevens te waarborgen. Verwerkers handelen enkel op vraag van de verwerkingsverantwoordelijke.

Best Seminars doet beroep op volgende verwerkers:

 • een boekhoudkantoor voor facturatie en boekhouddoeleinden
 • een web agency voor het managen van de website.

Gebruik van persoonsgegevens

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • Klantenbeheer

Om uw inschrijving correct te kunnen behandelen, verzamelen we volgende gegevens: voornaam, naam, facturatiegegevens (bedrijfsnaam, vennootschapsvorm, btw-nummer, bedrijfsnummer, straat, nummer, postcode, gemeente) e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.

De verwerking van deze persoonsgegevens voor dit doeleinde is gerechtvaardigd door het bestaan van uw inschrijving die geldt als contract of verbintenis.

Vallen eveneens onder klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbehandeling en het versturen van nieuwsbrieven.

 • Het beheer van uw account op onze website

 

Op onze website kunt u aan account aanmaken. Deze account bevat uw profielgegegevens.
Het gaat om: voornaam, naam, facturatiegegevens (bedrijfsnaam, vennootschapsvorm, btw-nummer, bedrijfsnummer, straat, nummer, postcode, gemeente) e-mailadres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer.

Uw account verschaft u eveneens toegang tot de documentatie en de attesten voor de seminaries/workshops/congressen die u hebt gevolgd. In dat opzicht bevat het ook een overzicht van de gevolgde seminaries/workshops/congressen.

De verwerking van deze persoonsgegevens is legitiem door het bestaan van een gerechtvaardigd belang. We willen uw ervaring op onze website immers zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken.

 • Het versturen van marketingcommunicatie

  Via onze website of andere kanalen kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief. Zo blijft u op de hoogte van onze seminaries, workshops en congressen. We verwerken hiervoor volgende gegevens: voornaam, naam, e-mailadres, IP-adres, datum en tijdstip van inschrijving.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik door Best Seminars. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden.

Om een correcte dienstverlening te garanderen doe we voor sommige activiteiten een beroep op derde partijen – elk gespecialiseerd in zijn eigen vakgebied. Met elke van deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten die de veiligheid en de confidentialiteit van uw gegevens garandeert.

We doen een beroep op verwerkers voor volgende activiteiten:

 • facturatie en boekhouding,
 • beheer van de website.

Uitoefenen van uw rechten

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of Global Data Protection Regulation hebt u verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Het gaat concreet om:

 • het recht op informatie
 • wij verwerken geen persoonsgegevens zonder medeweten van onze klanten
 • wij delen de volgende gegevens mee aan onze klant:
  • naam en adres;
  • het doeleinde van de verwerking (bv. “direct marketing”);
  • het bestaan van een kosteloos recht van verzet;
  • het bestaan van een recht op toegang en verbetering;
  • de ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens.
 • het recht van inzage
  • De persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om bepaalde gegevens in te zien en bijkomende informatie te ontvangen.
  • Wij voorzien een gratis kopie van de verwerkte persoonsgegevens binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).
 • het recht op correctie
  • De persoon van wie wij gegevens bijhouden heeft het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren.
  • Wij reageren hierop binnen de maand (verlengbaar met 2 maanden).
  • Wij informeren hierover ook derden aan wie deze gegevens werden bezorgd en delen aan de betrokkene mee aan welke derden de persoonsgegevens werden bezorgd.
 • het recht op verwijdering
  • Wanneer een persoon van wie wij gegevens bijhouden, vraagt om ‘vergeten te worden’ en te worden verwijderd uit onze database, zullen we hiervoor de nodige actie ondernemen. We behouden evenwel in uitzonderlijke gevallen het recht om de vraag tot verwijderen te weigeren.
  • We zullen in beide gevallen de nodige actie ondernemen om de persoon die om verwijdering vraagt hierover correct te informeren.

 

 • het recht op beperking
 • wanneer de persoon vraagt om de draagwijdte van zijn/haar verwerkte persoonsgegevens te beperken zullen wij hieraan gevolg geven
 • het gaat o.m. (maar niet uitsluitend) om volgende gevallen:
  • De betrokkene betwist de juistheid van de gegevens;
  • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking;
  • In geval wij onrechtmatig gegevens verwerkt hebben (beperking wordt gevraagd i.p.v. uitwissing)
  • Wij de gegevens niet langer nodig hebben maar de betrokkene heeft ze wel zelf nodig
 • het recht op overdraagbaarheid van gegevens
 • De persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om persoonsgegevens die hij heeft verstrekt, te laten overdragen aan een andere verwerker.
 • Wij dragen deze gegevens gratis en binnen een tijdspanne van een maand over (verlengbaar met 2 maanden), in gestructureerde gangbare en elektronisch leesbare vorm.
 • Dit kan enkel voor gegevens die de betrokken persoon heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.
 • het recht op verzet
 • De persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen.
 • Wanneer wij gegevens verzamelen met oog op direct marketing en/of profiling kan de betrokken persoon zich kosteloos en zonder verantwoording verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens.
 • Wij informeren de betrokken persoon in elk geval van zijn recht op verzet en vermelden het uitdrukkelijk in de privacy policy.

Best Seminars zorgt ervoor dat “Geautomatiseerde besluitvorming”, waaronder profiling, correct wordt toegepast:

 • elke persoon van wie wij gegevens bijhouden, heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een volledig geautomatiseerde besluitvorming
 • dit recht geldt niet wanneer 1) de besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming.

Best Seminars maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, dan wordt een nieuwe versie van deze privacyverklaring gemaakt.

Best Seminars zorgt er eveneens voor dat de “Kennisgevingsplicht inzake correctie of verwijdering” correct wordt toegepast. Wanneer wij een correctie, verwijdering of beperking van persoonsgegevens hebben doorgevoerd, brengen wij iedereen aan wie wij deze persoonsgegevens hebben doorgegeven hiervan op de hoogte, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Wenst u één of meerdere bovenstaande rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via info@bestseminars.be.