Voorwaarden

Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden Best Seminars
 
1. De rechtsverhouding tussen BEST Seminars bv,  Merellaan 14, 2620 Hemiksem, met als ondernemingsnummer 0607 864 257 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als "de Overeenkomst"). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van BEST Seminars. BEST Seminars behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
2. De prestaties van BEST Seminars strekken ertoe informatie te verschaffen aan de klant o.a. door de organisatie van studiedagen. Hierna aangeduid als "de Producten".
3. Commerciële documenten en aanbiedingen van BEST Seminars scheppen geen verbintenissen in hoofde van BEST Seminars. De Overeenkomst tussen BEST Seminars en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling van de klant door BEST Seminars of bij begin van uitvoering door BEST Seminars.
4. De prijzen van BEST Seminars (behoudens anders vermeld) zijn exclusief btw.
5. Behoudens andersluidend beding, zijn alle facturen contant betaalbaar. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een rente gelijk aan 1% per maand en een forfaitaire vergoeding ten belope van 15% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen, met een minimum van € 100,00.
6. Annulering van een inschrijving voor een semminarie is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot 3 werkdagen voor het begin van het seminarie. Daarna blijft bij annulering het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Een ingeschrevene voor een seminarie mag steeds een andere persoon in zijn/haar plaats aan het seminarie laten deelnemen.
BEST Seminars behoudt zich desgevallend het recht voor de opleiding te annuleren, het programma, de spreker of de locatie te wijzigen indien, ondanks alle inspanningen, de omstandigheden hen ertoe dwingen en dit zonder dat de klant een schadevergoeding of andere financiële compensaties hiervoor kan verhalen op BEST Seminars.
Inschrijvingen voor de clubs zijn voor een gans academiejaar (september tem juni). Lidmaatschap kan op het einde van het academiejaar steeds geannuleerd worden tot en met 15 juli. Nadien wordt de herinschrijving bevestigd en is er geen annulatie mogelijk.
7. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door BEST Seminars krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van BEST Seminars beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. BEST Seminars is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. BEST Seminars is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze Overeenkomst door de klant, noch is BEST Seminars aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van BEST Seminars wordt weerhouden, is BEST Seminars er enkel toe gehouden het Product te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen.
8. De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor elk geschil met betrekking tot deze Overeenkomst. De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
9.Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de documentatie die tijdens de opleidingen ter beschikking wordt gesteld, niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van BEST Seminars.
10. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van BEST Seminars. Deze gegevens zullen gebruikt worden voor administratieve doeleinden en voor het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de activiteiten van BEST Seminars. De klant kan steeds kosteloos om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.
11. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule.
12. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door BEST Seminars houdt geenszins een afstand van recht in.
13. Het is niet toegestaan om tijdens de seminaries audio-opnamen te maken zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de organisator én docent. Ook de verspreiding van eventuele audio-opnamen is verboden zonder voorafgaandelijke toestemming van de organisator en docent.