Het nieuwe wetboek van invordering

Het nieuwe wetboek van invordering


Op 13/04/2019 werd de wet tot invoering van het Wetboek van minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet fiscale schuldvorderingen goedgekeurd en op 30/04/2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatblad.
Dit wetboek is een eerste aanzet om te komen tot een uniforme fiscale procedure.

Vanaf 01/01/2020 zal de invordering van heel wat federale belastingen uniform verlopen.


Het zal U niet verwonderen dat in dit wetboek de tendens van de voorbije jaren werd voortgezet  om de invordering voor de fiscale administraties gemakkelijker te maken.
Anderzijds zijn er ook wel in het oog springende nieuwigheden, zoals het statuut van de medeschuldenaar.

 

Inhoud

In dit seminarie komt ondermeer aan bod:

 • Op wie zijn de nieuwe regels van toepassing?
 • Wat is de rol van de ontvanger?
 • Hoe kan een gezamenlijk schuld op elke van de schuldenaren worden ingevorderd?
 • Welke zijn de verhaalsrechten op echtgenoten en wettelijk samenwonenden?
 • De nieuwe rol van de aanmaning tot betaling;
 • De nieuwe regels inzake de gedwongen invordering;
 • Het fiscaal vereenvoudigd derdenbeslag;
 • De verjaringstermijn: aanvang, stuiting en schorsing;
 • Nieuw in de BTW: twee opeenvolgende verjaringstermijnen: verificatietermijn en tenuitvoerleggingstermijn;
 • Voorrechten, hypotheken, notificatieverplichtingen, bijzondere waarborgen en aansprakelijkheden, …
 • Het lot van de betwiste belastingschulden;
 • De nieuwe regeling inzake onbeperkt uitstel van invordering;
 • Het aanvragen van vrijstelling van intresten;
 • De rol van de bemiddelingsdienst bij invorderingsgeschillen
 • Grensoverschrijdende invorderingsbijstand;
 • Onderzoeksbevoegdheden, bewijsmiddelen en beroepsgeheim van de Ontvanger;
 • Administratieve geldboeten, strafrechtelijke sanctie en bijzondere sancties ingeval van inbreuken op de bepalingen in het nieuwe wetboek
 • Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

Online documentatie


De documentatie van elk seminarie is achteraf ook online beschikbaar. Zo kunt u steeds de documentatie van een seminarie of opleiding waarvoor u ingeschreven bent op uw pc raadplegen en hoeft u die documentatie niet zelf meer te archiveren.
U kan de documentatie digitaal terugvinden via "online diensten" en deze downloaden.

BEST seminars beschikt over het Q*For kwaliteitslabel, uw garantie voor een gedegen en kwaliteitsvolle opleiding.

 • foto van de spreker Bart Smets

  Bart Smets

  Advocaat sedert 1981. Vennoot bij ConSenso Advocaten te Genk en docent fiscaal recht & vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool Hasselt. Auteur.

  Kwaliteitsgarantie

  Advocaat sedert 1981. Hij is vennoot  bij ConSenso Advocaten te Genk. Hij is docent fiscaal recht en vennootschapsrecht, opleidingscoördinator Case Studies aan de PXL Hogeschool te Hasselt en auteur.

Permanente vorming

Voor dit seminarie wordt een attest IAB/BIBF/IBR uitgereikt

  Datum Startuur Einduur Stad Locatie  

deelname

De intekenprijs voor dit seminarie bedraagt € 190 en € 175 voor leden van de Praktijkclub Fiscaliteit en/of de Prakijkclub BTW (excl. BTW).

Onze seminaries zijn betaalbaar via de KMO portefeuille waardoor u een subsidie van 30% kunt ontvangen op de inschrijvingsprijs exclusief btw. Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van KMO-portefeuille.
Erkenningsnummer:  KMO DV.O215820 (Camepro bvba)


Al onze seminaries komen in aanmerking voor subsidie via Liberform en Co-valent. Meer info kan u hierover terugvinden op www.liberform.be en www.co-valent.be 

                                    


Bij inschrijving ontvangt u steeds een bevestiging. Achteraf ontvangt u via mail de factuur.

Inschrijven voor dit seminarie